Equra

Integritetspolicy

Integritetspolicy

För oss på Equra är det viktigt att vi hanterar din integritet på ett ansvarsfullt sätt. I denna policy hittar du information om hur vi behandlar de personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga samt hur du går tillväga för att utöva dina rättigheter i enlighet med gällande Dataskyddsförordning. Denna policy kan komma att uppdateras. Gällande version finns alltid publicerad på Equras hemsida. 

Varför behandlar vi personuppgifter om dig? 

I samband med rekrytering behandlar Equra personuppgifter om kandidater för att kunna bedöma den enskilda individens profil mot ett faktiskt behov. I vissa fall kan Equra önska vidmakthålla en relation med personer (och därmed behandla uppgifter om dessa) för eventuell framtida anställning. Uppgifterna behandlas med stöd av samtycke för varje uttryckt ändamål. Utöver ovanstående behandlar vi uppgifter om personer med vilka vi har samarbeten, avtalsrelationer eller som av olika anledningar söker kontakt med oss. För dessa personer hanteras uppgifter antingen för att fullgöra skyldigheter enligt ett tecknat avtal eller för att det finns intresse att bibehålla kontakt. 

Vilka personuppgifter behandlas om dig? 

Rekrytering

Uppgifter som vi behöver samla in om kandidater: 

 • Namn, 
 • Kontaktuppgifter och adressuppgifter, 
 • Utbildningsbakgrund/kompetens, 
 • Arbetserfarenhet och prestationer, 
 • Eventuell övrig information som en kandidat väljer att lämna ifrån sig

Samarbeten/avtalsrelationer/söker kontakt

Uppgifter som vi samlar in om i dessa sammanhang: 

 • Namn, 
 • Kontakt- och adressuppgifter 
 • Eventuella uppgifter om specialkost 

Hur behandlar Equra dina personuppgifter? 

Vid rekrytering samlas personuppgifter in antingen av Equra eller av Equra anlitad rekryteringspartner. Uppgifterna samlas in och behandlas med stöd av samtycke kopplat till en utlyst tjänst. Vill Equra behandla dina personuppgifter för eventuellt framtida behov, och därmed andra ändamål, kommer särskilt samtycke insamlas. Uppgifterna hanteras endast av behöriga medarbetare på Equra och bevaras i upp till två år efter avslutad rekrytering eller den angivna tidsgräns som du uttryckligen har samtyckt till. Uppgifter om kontaktpersoner behandlas så länge det finns ändamål till fortsatt kontakt, så länge det finns en avtalsmässig förbindelse (eller max ett år därefter) eller under den tid det finns en rättslig skyldighet att bevara uppgifterna (exempelvis sju år enligt Bokföringslagen). 

Vilka har tillgång till dina personuppgifter? 

Överföring av personuppgifter kan endast bli aktuell till partner med vilka Equra har ett gällande biträdesavtal. I dessa fall speglar avtalet innehållet i denna policy eller gällande lagstiftning. Vi delar endast information med andra aktörer i följande tillfällen: 

 • Till leverantör av drift och underhåll av Equra IT-plattformar, 
 • Vid rekrytering då extern rekryteringspartner stödjer i urvalsprocessen, 

Vilka rättigheter har du? 

Du äger själv rätten till din integritet och därmed dina personuppgifter. Därför bistår Equra dig i din rätt:  

 • Att få tillgång till din data  – Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. 
 • Till rättelse  – Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/ 
 • Att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”) - Rätt gäller endast om inte Equra längre har giltigt ändamål och laglig grund för fortsatt behandling. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.  
 • Att återkalla samtycke Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Equra. 

Kontakta oss 

Personuppgiftsansvarig är Equra AB (559192-1258). Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att mejla oss på mindata@equra.se .På detta sätt kommer du även i kontakt med vårt utsedda Dataskyddsombud. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Equra behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.  

Förändringar i denna Integritetspolicy

Equra förbehåller sig rätten att uppdatera denna policy om behov uppkommer. Uppdateringar kommer om detta blir aktuellt genomföras i detta dokument, på denna lagringsplats. Equra uppmanar dig att hålla dig uppdaterad på eventuella förändringar.